Ta vare på miljøet

Vi hjelper deg med å få orden på utslippet fra deres hus og hytte.

Vi bistår deg med dokumentasjon på deres utslippssøknad mot offentlige myndighetskrav.

INGENIØRTJENESTER AS

Hjelper deg med utslippssøknaden

TLF. 37153990


RING EN AV VÅRE DYKTIGE

VA-INGENIØRERSteinar Kvifte            Mob. 47466780

Mail. steinar@ingenior-tjenester.no
Thor Vebrand Hope   Mob. 97979222 /

                                          97982319

Mail.        thor@ingenior-tjenester.no

FFagnøytral firma innen utslippsaker.


Ny utslippsløsning eller oppgradering.


INGENIØRTJENESTER AS

HJELPER DEG MED DOKUMENTERING, PROSJEKTERING OG SØKNADER


Ingeniørtjenester AS er et anerkjent fagnøytralt firma.

Som har sitt spesialområde innen utslippssøknader etter forurensningsloven og plan og byggningsloven.

Miljøtekniske grunnundersøkelser.


Vi prosjekterer og utarbeider dokumentasjon ved søknad om utslipp.

Etter forurensningsloven


-Avløpsanlegg

-Renseanlegg

-Slamavskiller

-Infiltrasjonsanlegg


Vi prosjekterer og er ansvarlig søker for avløpsanlegg.

Etter plan og byggningsloven


-Prosjektering

-Dokumentasjon

-Søknad om tillatelse til tiltak

-Ansvarsretter

-Gjennomføringsplan

-Ferdigattest


Anerkjent fagnøytralt prosjekteringsfirma.

Spesialområde utslippssøknader

Forurensningsloven

§ 1. (lovens formål)


       Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall.

 

       Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

 

Plan og byggningsloven

§ 1-1. Lovens formål


       Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

 

       Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

 

       Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

 

       Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

 

       Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.Ingeniørtjenester AS


Grunnundersøkelser

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Vann og avløpsplanlegging